Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Miljörapport 2017

Allmänt

VänerEnergi AB är sedan mitten av 2004 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Certifieringen har utförts av SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut). Den senaste omcertifie­ringsrevisionen enligt ISO 14001:2004 genomfördes i september 2015.

Vi bedriver vår verksamhet på en lokal marknad och har en stor andel förnyelsebar energi i våra produkter ut till kund. Den positiva miljöeffekten av lokal närvaro förstärks genom att vi fortsätter att investera i åtgärder för minskade utsläpp från våra transporter och anläggningsarbeten, samt att ge- nom vår utbyggnad av fjärrvärmen förbättra luftkvaliteten.

Från och med 2013 är också all el miljöklassificerad ur­sprungsmärkt vattenkraftsel.

Miljöpolicy

VänerEnergi AB skall verka för en ekologiskt hållbar försörjning av produkter och tjänster inom bolagets affärsområden. Detta innebär att:

  • Spara på naturresurserna genom att ersätta skadliga produkter med mindre skadliga, utveckla rutiner och på så sätt förebygga föroreningar
  • Lagar och förordningar betraktas som minimikrav
  • Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projekteringar och utförande av tjänster ta miljöhänsyn
  • Påverka leverantörer genom att ställa miljökrav vid upphandlingar

Våra miljömål

De mål vi har arbetat med under året är följande:

  • Vi ska minska vår miljöpåverkan genom att energieffektivisera VänerEnergis fastighet på Strandvägen 22
  • Hälften av våra fordon ska driftmässigt vara fossilbränslefria år 2020
  • Vi ska minska vår miljöpåverkan från energiförbrukningen genom att under en två års period byta ut ljuspunkter (gatubelysning) i Mariestads kommun mot LED-belysning

Alla miljömålen för 2017 har uppfyllts. Under 2017 har Solcellsanläggningen producerat 35 MWh el. Den producerade solelen tillsammans med energibesparingar (LED belysning på kontoret med mera) ledde till att VänerEnergi behövde köpa in 45 MWh mindre el än 2016.

Sedan januari 2016 använder vi EcoPar Bio som drivmedel i vår dieseldrivna fordonsflotta. EcoPar Bio är ett drivmedel som är mycket skonsam för miljö, arbetsmiljö och klimat i ett enda svep. VänerEnergi AB:s fordonspark består för det största delen av dieselbilar. Under 2017 motsvarade förnyelsebara drivmedel 82% av den totala mängden drivmedel som användes under året.

Grafen intern producerad/förbrukad Energi visar att mängden förbrukad energi har minskat varje år sen 2014. Energieffektiviseringar i vårt kontor står för minskningen under 2017. Elanvändning minskade med 11 MWh medan fjärrvärme minskade med 26 MWh och driv­medel­för­bruk­ning toppade med en minskning av 70 MWh. Den totala mängden förbrukad energi minskade under 2017 med 107 MWh jämfört med 2016, vilket motsvarar energiåtgången av 6 normala villor på årsbasis. Under 2017 har vi färdigställt utbytet av alla ljuspunkter (gatubelysning) till LED-belysning i Mariestad. Alla armaturer som byttes ut är omhändertagna för återvinning.

Vår CO2 balans

För att bekräfta vår bedömning av vad som har en betydande miljöpåverkan så har vi sedan 2008 valt att studera våra utsläpp/reduceringar av växthusgasen CO2. Redovisningen är uppdelad i två områden. Det första berör vår interna verksamhet med utgångsläge från fastigheten på Strandvägen 22. Det andra är den CO2-påverkan våra produkter har i Mariestad och Töreboda kommuner. I grafen utsläpp av CO2 internt i företaget visas att elen och fjärrvärmen inte genererar något fossilt CO2 utsläpp. Det visas även att våra transporter står för den största delen utsläpp av fossilt CO2 även om utsläppen har minskat med drygt två tredjedelar jämfört med 2013.

CO2-utsläpp från vårt interna arbete:


All förbrukad el sen 2013 är miljöklassificerad ursprungsmärkt vattenkraftsel, därav inget utsläpp av fossil CO2.

* Vi uppskattar att 80% av värmeförsäljningen ersatt oljeeldning ute hos kund med en verkningsgrad på 80%.

Summering

Nettoeffekten av utsläppen från vår interna verksamhet och de produkter vi tillhandahåller/säljer gav 2017 en reducering av CO2 med cirka 48 013 ton*. Överför vi detta till Kyotoavtalet så uppfyllde vi målet för en befolkningsmängd på drygt 210 000 personer.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-15

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor