Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Miljörapport 2015

Allmänt

VänerEnergi AB är sedan mitten av 2004 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Certifieringen har utförts av SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut). Den senaste omcertifie­ringsrevisionen enligt ISO 14001:2004 genomfördes i september 2015.

Vi bedriver vår verksamhet på en lokal marknad och har en stor andel förnyelsebar energi i våra produkter ut till kund. Den positiva miljöeffekten av lokal närvaro förstärks genom att vi fortsätter att investera i åtgärder för minskade utsläpp från våra transporter och anläggningsarbeten, samt att ge- nom vår utbyggnad av fjärrvärmen förbättra luftkvaliteten.

Från och med 2013 är också all el miljöklassificerad ursprungsmärkt vattenkraftsel.

Miljöpolicy

VänerEnergi AB skall verka för en ekologiskt hållbar försörjning av produkter och tjänster inom bolagets affärsområden. Detta innebär att:

  • Spara på naturresurserna genom att ersätta skadliga produkter med mindre skadliga, utveckla rutiner och på så sätt förebygga föroreningar.
  • Lagar och förordningar betraktas som minimikrav.
  • Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projekteringar och utförande av tjänster ta miljöhänsyn.
  • Påverka leverantörer genom att ställa miljökrav vid upphandlingar.

Våra miljömål

De mål vi har arbetat med under året är följande:

  • Vi ska minska vår miljöpåverkan genom att energieffektivisera VänerEnergis fastighet på Strandvägen 22.
  • Vi ska minska vår miljöpåverkan från energiförbrukningen genom att under en två-års period byta ut ljuspunkter (gatubelysning) i Mariestads kommun mot LED-belysning.
  • Hälften av våra fordon ska driftmässigt vara fossilbränslefria år 2020.

Alla miljömålen för 2015 har uppfyllts. Under 2015 har Solcellsanläggningen producerad 41,5 MWh el. Den producerade sol-elen tillsammans med energibesparingar (LED belysning i kontoret mm) ledde till att VänerEnergi behövde köpa in 85 MWh el mindre än 2014. Drygt 1400 ljuspunkter i Mariestad byttes ut mot LED-belysning under 2015. Alla armaturer som byttes ut är omhändertagna för återvinning. VänerEnergis fordonspark består till största delen av dieselbilar. 2013 introducerades biodiesel EcoPar i verksamheten. EcoPar är ett drivmedel som är skonsamt för miljö, arbetsmiljö och klimat i ett enda svep. 2015 syns ett tydligt genomslag i användningen av EcoPar. I november-december 2015 testades varianten EcoPar Bio. EcoPar Bio är, förutom nämnda fördelar, ännu skonsammare för klimatet. Testet blev mycket lyckat och tack vara EcoPar Bio har VänerEnergi uppnått målet att hälften av fordonsflottan driftmässigt ska vara fossilfria. Tack vara bränslebyte till EcoPar Bio finns det en potential att under 2016 minska vårt utsläpp av fossil CO2 med ytterlige 20 ton. 

Vår CO2 balans

För att bekräfta vår bedömning av vad som har en betydande miljöpåverkan så har vi sedan 2008 valt att studera våra utsläpp/reducering av växthusgasen CO2. Redovisningen är uppdelad i två områden. Det första berör vår interna verksamhet med utgångsläge från fastigheten på Strandvägen 22. Det andra är den CO2-påverkan våra produkter har i Mariestad och Töreboda kommuner.

CO2-utsläpp från vårt interna arbete

All förbrukad el sen 2013 är miljöklassificerad ursprungsmärkt vattenkraftsel, därav inget utsläpp av fossil CO2.

* Vi uppskattar att 80% av värmeförsäljningen ersatt oljeeldning ute hos kund med en verkningsgrad på 80%.

Summering

Nettoeffekten av utsläppen från vår interna verksamhet och de produkter vi tillhandahåller/ säljer gav 2015 en reducering av CO2 med ca 47 500 ton*. Överför vi detta till Kyotoavtalet så uppfyllde vi målet för en befolkningsmängd på drygt 200 000 personer.

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

Logga in på Mina sidor